هادی محمدپور

آذربایجان غربی – ارومیه

مهندسی فناوری اطلاعات - آی تی

کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات